Aktuality

Vykurovacie obdobie

 06.10.2016

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

   Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Rožňave

       Šafárikova 63, 048 01  Rožňava

                                                                        V Rožňave dňa 5.10.2016

Vec:    Nebezpečenstvo počas vykurovacieho obdobia  

Každý rok „vďaka“ technickým nedostatkom na tepelných spotrebičoch  alebo nedbalosti vlastníkov pri ich obsluhe dochádza k niekoľkým stovkám požiarov, ktoré sú  spôsobené tepelnými spotrebičmi určenými na vykurovanie, varenie či ohrev teplej vody, dymovodmi alebo komínovými telesami.

Najčastejšie príčiny vzniku požiaru od vykurovacích telies :

§        zanedbanie bezpečnostných predpisov, nedbalosť obsluhy

§        nesprávna inštalácia a  obsluha vykurovacieho telesa   

§        horľavé látky v blízkosti vykurovacieho telesa

§        nesprávna manipulácia s popolom 

§        technické nedostatky na komínoch a dymovodoch - nevhodná konštrukcia telesa komína

§        špáry  v komíne

§        zamurovaný trám v telese  komína

§        nevyčistený komín - vznietenie sadzí

Pri samotnom používaní spotrebičov je potrebné riadiť sa niekoľkými zásadami :

§      používať  schválené  spotrebiče

§      dodržiavať návod na obsluhu

§      vhodné umiestnenie   spotrebiča

§      správne pripojenie spotrebiča  

§      dostatočný prívod vzduchu

§      odvod spalín  

§      používanie predpísaného paliva

§      dodržiavanie bezpečných vzdialeností

§      nehorľavé a izolačné podložky,

§      umiestnenie spotrebičov na nehorľavých podlahách

§      pravidelné čistenie komínov

Komíny a dymovody sa udržiavajú v takom stavebno-technickom stave, aby pripojením tepelných spotrebičov bola zabezpečená protipožiarna bezpečnosť počas celej ich prevádzky. Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v lehotách a spôsobom, ktorý ustanovuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. takto :

-          komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50 kW 1x za 4 mesiace

-          komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá nad 50 kW 1x za 2 mesiace

-          komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 12 mesiacov

-          komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 6 mesiacov

-          komíny pre spotrebiče na plynné palivá nad 50 kW 1x za 6 mesiacov

Vypaľovať komín je možné len výnimočne. Túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny technik s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci.

Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu komína vykonal. Nedostatky, zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení alebo zápisom do denníka čistenia a kontroly. Ak sú zistené nedostatky závažného charakteru z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti, komín alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatku nemôžu používať.

     Nedodržaním podmienok prevádzkovania palivových spotrebičov, komínov, dymovodov a domácich udiarní dochádza k porušeniu § 14 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, za ktoré sú ukladané pokuty až do výšky 99,00 € pre fyzické osoby a 8.298,00 € pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov.

Spracoval:  pplk. Ing. Šafárová

                   npor. Eva Macejková

1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00        12:30 - 15.00
Utorok: 08:00 - 12:00        12:30 - 15.00
Streda: 08:00 - 12:00        12:30 - 17:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

V mesiaci február pridané:

Fotogaléria - Bučina

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Iné

Kalendár zvozu odpadu