Zamestnanci obce

Úsek administratívy, správy daní a poplatkov, evidencie obyvateľstva  a registratúry

Mgr. Monika Krempaská

Telefón: 0911 305 288,  058/  788 30 20

e-mail: obec.paca@centrum.sk, tothovamonika@centrum.sk

Referát administratívno - správny a registratúry

Popis pracovnej činnosti:

 1. evidovanie spis. materiálov,
 2. prijímanie a rozdeľovanie  korešpondencie a jej evidovanie v protokole,
 3. vyhotovenie štatistických údajov, výkazov v rámci činnosti referátu,
 4. zabezpečovanie činnosti podateľne,
 5. obsluha miestneho rozhlasu, aktualizácia oznamov na obecnej tabuli,
 6. kopírovacie služby pre občanov,
 7. overovanie podpisov, zmlúv a iných dokladov,
 8. vybavovanie bežnej korešpondencie v rámci činnosti referátu,

Referát miestnych daní a poplatkov

Popis pracovnej činnosti:

 1. vedenie pokladne obecného úradu a spracovanie hotovosti,
 2. vydávanie rybárskych lístkov,
 3. správa daní a poplatkov obyvateľov a podnikateľských firiem,
 4. evidencia časového plnenia platieb daní a ich urgencia,
 5. vyhotovenie štatistických údajov, výkazov v rámci činnosti referátu,
 6. vybavovanie bežnej korešpondencie v rámci činnosti referátu,        
 7. starostlivosť o vlastný odborný rast, účasť na školeniach, seminároch a poradách.


Úsek ekonomický,  personálnej a mzdovej agendy, správy majetku

Mgr. Ružena Pisárová

Telefón:  0911 496 868058 / 788 30 20

e-mail: obec.paca@centrum.sk, pisarova.r@azet.sk

Referát ekonomiky, evidencie majetku, personalistiky

Popis pracovnej činnosti:

 1. samostatná odborná práca – evidencia faktúr a vystavovanie faktúr, urgencia platieb
 2. samostatná odborná práca na vymedzenom úseku personálnej a mzdovej  práce,
 3. samostatná odborná práca na vymedzenom úseku ekonomickej práce,
 4. vyhotovenie štatistických údajov, výkazov v rámci činnosti referátu,    
 5. samostatná odborná práca na úseku rozpočtovania a financovania,
 6. vedenie majetku obce a inventarizácia,
 7. overovanie podpisov, zmlúv a iných dokladov,
 8. vedenie účtovníctva a vypracovanie záverečných vyúčtovaní dotácií a nenávratných finančných  prostriedkov,
 9. vybavovanie bežnej korešpondencie v rámci činnosti referátu,
 10. spracovávanie podkladov k podávaniu projektov obce
 11. zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady, spolu so starostom podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, vedenie záznamov z rokovaní obec. zastupiteľstva
 12. vypracovanie Zápisníc z obec.zastupiteľstva
 13. zabezpečovanie zostavenia návrhu rozpočtu obce
 14. príprava všeobecne záväzných nariadení
 15. starostlivosť o vlastný odborný rast, účasť na školeniach, seminároch a poradách
 16. vyhotovenie štatistických údajov, výkazov v rámci činnosti referátu.

Aktualizácia stránky:  Mgr. Monika Krempaská

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00        12:30 - 15.00
Utorok: 08:00 - 12:00        12:30 - 15.00
Streda: 08:00 - 12:00        12:30 - 17:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Iné

Kalendár zvozu odpadu